Pakalpojumi / Darbu veikšanas atļaujas

Darbu veikšanas atļauju izsniegšana

 

Lai uzsāktu darbus, kas saistīti ar ielas seguma uzlaušanu (rakšanu) vai transporta būvju elementu aizņemšanu, ir jāsaņem darbu veikšanas atļauja, ko izsniedz Rīgas domes Satiksmes departaments (RD SD) saskaņā ar Transporta būvju komisijas lēmumu.

Lai saņemtu atļauju, trīs darba dienas pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

1. Ja jāuzlauž ielas segums vai jāveic rakšanas darbi:

 • pieteikums darbu veikšanai (juridiskai personai / fiziskai personai - Microsoft Excel / PDF);
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktā kārtībā saskaņots un akceptēts projekts;
 • darbu veikšanas projekts ar kalendāro grafiku;
 • darba vietas aprīkojuma shēma, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem” 3.2.apakšnodaļas prasībām.
 • ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar pārvadātājiem, kuri pasažierus pārvadā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.
 • Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums, gadījumos, kad saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” nepieciešams pieņemt pašvaldības lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu.
 • līgums par transporta būvju lietošanu (paraugs informācijai) (juridiskām personām līguma slēgšanai nepieciešama pilnvara par tiesībām parakstīt līgumus un saņemt darbu veikšanas atļaujas vai Uzņēmuma reģistra izsniegta izziņa par personas tiesībām juridisko personu pārstāvēt atsevišķi).

2. Ja nepieciešams aizņemt transporta būvju elementus ar nožogojumiem, sastatnēm, konteineriem, estakādēm, būvmateriāliem un dažādiem mehānismiem, kā arī citām pagaidu konstrukcijām:

 • pieteikums transporta būvju elementu aizņemšanai (juridiskai personai / fiziskai personai - Microsoft Excel / PDF);
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktā kārtībā saskaņots un akceptēts projekts;
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos darbu veikšanas projekts ar kalendāro grafiku;
 • darba vietas aprīkojuma shēma, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem” 3.2.apakšnodaļas prasībām;
 • ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar pārvadātājiem, kuri pasažierus pārvadā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
 • Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums, gadījumos, kad saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” nepieciešams pieņemt pašvaldības lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu;
 • līgums par transporta būvju lietošanu (paraugs informācijai) (juridiskām personām līguma slēgšanai nepieciešama pilnvara par tiesībām parakstīt līgumus un saņemt darbu veikšanas atļaujas vai Uzņēmuma reģistra izsniegta izziņa par personas tiesībām juridisko personu pārstāvēt atsevišķi).

3. Ja jāveic ielu periodiskās uzturēšanas (ielu seguma atjaunošanas) darbi:

 • pieteikums darbu veikšanai (juridiskai personai / fiziskai personai - Microsoft Excel / PDF);
 • darbu veikšanas plāns ar kalendāro grafiku;
 • darba vietas aprīkojuma shēma, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem” 3.2.apakšnodaļas prasībām;
 • ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar pārvadātājiem, kuri pasažierus pārvadā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
 • Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums, gadījumos, kad saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” nepieciešams pieņemt pašvaldības lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu.

Maksa par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (lejupielādēt)

Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" (lejupielādēt)

Darbu veikšanas atļaujas izsniedz Rīgas domes Satiksmes departamenta Ielu seguma aizsardzības nodaļa Rīgā, Ģetrūdes ielā 36, 110. kabinetā. 

 pieņemšanas laiki :    pirmdienās  14.00 - 16.00 
    otrdienās 8.30 - 10.30 
    trešdienās  8.30 - 10.30 
    ceturtdienās 8.30 - 10.30 


Inženierkomunikāciju avāriju likvidācijas darbu pieteikums (lejupielādēt)

Atļaujas izsniegšana Rīgas transporta būvju (ielas, tilti, satiksmes pārvadi u.c.) elementu aizņemšanai (izmantošanai) un darbu veikšanai uz tām pakalpojuma apraksts (shēma)

Citi jaunumi