Pakalpojumi / Speciālo atļauju vieglo taksometru (vieglā taksometra) iebraukšanai Vecrīgā saņemšana

Speciālo atļauju vieglo taksometru (vieglā taksometra) iebraukšanai Vecrīgā saņemšana

Attēlā: Vecrīgas zonas robežas

Saskaņā ar Rīgas domes 2015.gada 13.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.171 "Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi" (http://likumi.lv/ta/id/278459-vieglo-taksometru-parvadajumu-licencesanas-un-pasvaldibas-nodevas-par-vieglo-taksometru-iebrauksanu-ipasa-rezima-zona-saistosie...#piel6&pd=1), lai saņemtu speciālo atļauju vieglo taksometru (vieglā taksometra) iebraukšanai Vecrīgā, pārvadātājs iesniedz Departamentā (514.kabinetā) nosūta uz e-pastu sd@riga.lv (elektroniski parakstītu) noteikta parauga rakstveida pieteikumu speciālās atļaujas vieglo taksometru (vieglā taksometra) iebraukšanai Vecrīgā saņemšanai ( Microsoft Word / PDF ), kā arī dokumentu, kas apliecina pašvaldības nodevas 300 EUR apmērā, par vieglo taksometru iebraukšanu Vecrīgā samaksu.

Rekvizīti pašvaldības nodevas samaksai:

Rīgas domes
Finanšu departaments
Reģ.Nr. 90000064250
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konts Nr. LV77NDEA0023400000000

Veicot nodevas maksājumu, personai maksājuma uzdevumā jānorāda šāda informācija:

  • vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums);
  • personas kods (juridiskai personai - reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā));
  • maksājuma mērķis (pašvaldības nodeva par iebraukšanu Vecrīgā). Ja maksātājs ir attiecīgās personas pārstāvis, maksājuma mērķī norāda personu, kuras labā tiek iemaksāta pašvaldības nodeva.

Pieteikums speciālas atļaujas vieglo taksometru (vieglā taksometra) iebraukšanai Vecrīgā saņemšanai: Microsoft Word / PDF

Pieņemšanas laiki:

pirmdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
otrdienās 9.00 - 12.00
trešdienās 9.00 - 12.00
ceturtdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00

 

Speciālās atļaujas vieglo taksometru iebraukšanai īpaša režīma zonā Vecrīgā piešķiršanas pakalpojuma apraksts (shēma)

Citi jaunumi