Pakalpojumi / Atzinumi

Atzinumi par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā

 

Lai saņemtu atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu: Microsoft Word / PDF.

Atzinumu par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā var iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) vai nosūtot uz e-pasta adresi sd@riga.lv .

Iesniegumam pievienojamie dokumenti vai to kopijas (BIS, elektroniski):

 • būvatļaujas, apliecinājumu kartes vai paskaidrojuma raksta kopija;
 • ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona, tad pilnvara;
 • Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtie tehniskie vai īpašie noteikumi;
 • saskaņotais ģenerālplāns ar redzamiem saskaņojumiem, ja projekts saskaņots papīra formātā);
 • saskaņotais ģenerālplāns DWG formātā;
 • būvniecības ieceres izmaiņu gadījumā - saskaņotais izmaiņu ģenerālplāns (ar redzamiem saskaņojumiem, ja projekts saskaņots papīra formātā);
 • saskaņotais izmaiņu ģenerālplāns DWG formātā;
 • būvju izpildmērījuma plānus, atbilstoši būvprojekta risinājumiem, kas skar ielu sarkanās līnijas (piemēram: inženiertīkli, inženierbūves u.c.).
  Katrs izpildmērījums jāsniedz uz vienas lapas PDF formātā (izdrukas mērogs 1:500 vai 1:250) un digitālā (DWG vai DGN failu formāts) formātā LKS 92 TM koordinātu sistēmā, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa Noteikumiem Nr. 281;
 • būvprojektā saskaņoto satiksmes organizācijas plānu (ar redzamiem saskaņojumiem, ja projekts saskaņots papīra formātā).

Dokumentus klients iesniedz:

Ņemot vērā Covid-19 pieaugošos saslimstības rādītājus, no 02.11.2020. Satiksmes departaments klientu apkalpošanu nodrošinās TIKAI ATTĀLINĀTI.
Dokumentu iesniegšanai var izmantot: BIS, e-pastu, pastu un/vai dokumentu kasti Ģertrūdes ielas 1.stāvā.

 • nosūta uz e-pastu sd@riga.lv 
 • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011

Sagatavotais atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā tiek pievienots BIS lietai vai nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā sniegšanas apraksts (Shēma)


Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Satiksmes departaments atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detālplānojumu vai lokāplānojumu sagatavošanas procesā

Pārzinis personas datu apstrādei - Rīgas valstpilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – atzinumu par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā, par izstrādāto detālplānojumu vai lokālplānojumu sagatavošana.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde (Būvniecības likums, MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 un citi normatīvie akti, kas reglamentē iesniegumā minētā jautājuma risināšanu).

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas pilsētas attīstības departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments un citas Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības, kuru iesaistīšana ir nepieciešama iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Citi jaunumi