Pakalpojumi / Atzinumi

Atzinumi par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā

 

Lai saņemtu atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā vai par izstrādāto detālplānojumu, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu: Microsoft Word / PDF.

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti vai to kopijas:

Par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā:

  • Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtie tehniskie vai īpašie noteikumi;
  • ģenerālplāns ar skaņojumiem (jebkurā formātā);
  • ģenerālplāns DWG formātā;
  • pārbūvējamo/izbūvējamo inženierkomunikāciju izpildshēmas DWG formātā;
  • būvprojekta sastāvā saskaņoto satiksmes organizācijas plānu (ar redzamu saskaņojumu) PDF formātā;
  • būvatļaujas, apliecinājumu kartes vai paskaidrojuma raksta kopija PDF formātā.

Par lietus ūdens kanalizācijas objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā:

  • SIA „Rīgas ĢeoMetrs” uzmērītā lietus ūdens kanalizācijas izpildshēma.

Dokumentus klients iesniedz:

Ņemot vērā Covid-19 pieaugošos saslimstības rādītājus, no 02.11.2020. Satiksmes departaments klientu apkalpošanu nodrošinās TIKAI ATTĀLINĀTI.
Dokumentu iesniegšanai var izmantot: e-pastu, pastu un/vai dokumentu kasti Ģertrūdes ielas 1.stāvā.

  • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011
  • nosūta uz e-pastu sd@riga.lv .

Sagatavoto atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā klientam izsniedz klātienē Rīgas domes Satiksmes departamenta Sekretariātā, 606.kabinetā. Sagatavoto atzinumu par izstrādāto detālplānojumu klientam nosūta pa pastu.

Atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā sniegšanas apraksts (Shēma)


Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Satiksmes departaments atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detālplānojumu vai lokāplānojumu sagatavošanas procesā

Pārzinis personas datu apstrādei - Rīgas pilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – atzinumu par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā, par izstrādāto detālplānojumu vai lokālplānojumu sagatavošana.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde (Būvniecības likums, MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 un citi normatīvie akti, kas reglamentē iesniegumā minētā jautājuma risināšanu).

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas būvvalde, Rīgas domes Īpašuma departaments un citas Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kuru iesaistīšana ir nepieciešama iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Citi jaunumi