Pakalpojumi / Darbu veikšanas atļaujas

Darbu veikšanas atļauju izsniegšana


Ņemot vērā Covid-19 pieaugošos saslimstības rādītājus, no 02.11.2020. Satiksmes departaments klientu apkalpošanu nodrošinās TIKAI ATTĀLINĀTI.
Dokumentu iesniegšanai var izmantot: e-pastu darbu.atlauja@riga.lv (lūdzam norādīt e-pasta tēmā darba veikšanas adresi) un/vai dokumentu kasti Ģertrūdes ielas 1.stāvā.

Lai uzsāktu darbus, kas saistīti ar ielas seguma uzlaušanu (rakšanu) vai transporta būvju elementu aizņemšanu, ir jāsaņem darbu veikšanas atļauja, ko izsniedz Rīgas domes Satiksmes departaments (RD SD) saskaņā ar Transporta būvju komisijas lēmumu.

Lai saņemtu atļauju, trīs darba dienas pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

1. Ja jāuzlauž ielas segums vai jāveic rakšanas darbi:

 • pieteikums darbu veikšanai (juridiskai personai / fiziskai personai - Microsoft Excel / PDF);
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktā kārtībā saskaņots un akceptēts projekts;
 • darbu veikšanas projekts ar kalendāro grafiku;
 • darba vietas aprīkojuma shēma, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem” 3.2.apakšnodaļas prasībām.
 • ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar pārvadātājiem, kuri pasažierus pārvadā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.
 • Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums, gadījumos, kad saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” nepieciešams pieņemt pašvaldības lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu.
 • līgums par transporta būvju lietošanu (paraugs informācijai) (juridiskām personām līguma slēgšanai nepieciešama pilnvara par tiesībām parakstīt līgumus un saņemt darbu veikšanas atļaujas vai Uzņēmuma reģistra izsniegta izziņa par personas tiesībām juridisko personu pārstāvēt atsevišķi).

2. Ja nepieciešams aizņemt transporta būvju elementus ar nožogojumiem, sastatnēm, konteineriem, estakādēm, būvmateriāliem un dažādiem mehānismiem, kā arī citām pagaidu konstrukcijām:

 • pieteikums transporta būvju elementu aizņemšanai (juridiskai personai / fiziskai personai - Microsoft Excel / PDF);
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktā kārtībā saskaņots un akceptēts projekts;
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos darbu veikšanas projekts ar kalendāro grafiku;
 • darba vietas aprīkojuma shēma, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem” 3.2.apakšnodaļas prasībām;
 • ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar pārvadātājiem, kuri pasažierus pārvadā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
 • Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums, gadījumos, kad saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” nepieciešams pieņemt pašvaldības lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu;
 • līgums par transporta būvju lietošanu (paraugs informācijai) (juridiskām personām līguma slēgšanai nepieciešama pilnvara par tiesībām parakstīt līgumus un saņemt darbu veikšanas atļaujas vai Uzņēmuma reģistra izsniegta izziņa par personas tiesībām juridisko personu pārstāvēt atsevišķi).

3. Ja jāveic ielu periodiskās uzturēšanas (ielu seguma atjaunošanas) darbi:

 • pieteikums darbu veikšanai (juridiskai personai / fiziskai personai - Microsoft Excel / PDF);
 • darbu veikšanas plāns ar kalendāro grafiku;
 • darba vietas aprīkojuma shēma, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem” 3.2.apakšnodaļas prasībām;
 • ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar pārvadātājiem, kuri pasažierus pārvadā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
 • Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums, gadījumos, kad saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” nepieciešams pieņemt pašvaldības lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu.

Maksa par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (lejupielādēt)

Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" (lejupielādēt)

Darbu veikšanas atļaujas izsniedz Rīgas domes Satiksmes departamenta Ielu seguma aizsardzības nodaļa - darbu.atlauja@riga.lv  (lūdzam norādīt e-pasta tēmā darba veikšanas adresi) 

 pieņemšanas laiki :    pirmdienās  14.00 - 16.00 
    otrdienās 8.30 - 10.30 
    trešdienās  8.30 - 10.30 
    ceturtdienās 8.30 - 10.30 


Inženierkomunikāciju avāriju likvidācijas darbu pieteikums (lejupielādēt)

Atļaujas izsniegšana Rīgas transporta būvju (ielas, tilti, satiksmes pārvadi u.c.) elementu aizņemšanai (izmantošanai) un darbu veikšanai uz tām pakalpojuma apraksts (shēma)

 

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Satiksmes departaments darbu veikšanas atļauju izsniegšanas procesā

Pārzinis personas datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012731, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis –darbu veikšanas atļauju izsniegšana uz Rīgas pilsētas pašvaldības valdījumā esošām transporta būvēm.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto  pienākumu izpilde (Rīgas domes 28.12.2000. saistošie noteikumi Nr.106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” un citi normatīvie akti, kas reglamentē pieteikumā minētā jautājuma risināšanu).

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības, kuru iesaistīšana ir nepieciešama pieteikumā minētā jautājuma risināšanai.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Citi jaunumi