Pakalpojumi / Darbu veikšana Rīgas transporta infrastruktūras objektos

Sākot ar 31.08.2022. dokumentu pieņemšana un pieteikumu izskatīšana darbiem Rīgas transporta infrastruktūras objektos notiks klātienē Ģertrūdes ielā 36, 110. kab.


Darbu veikšana Rīgas transporta infrastruktūras objektos

 No 01.08.2022. stājas spēkā izmaiņas darbu veikšanas atļauju izsniegšanā un nomas maksas noteikšanā!

Darbi transporta infrastruktūras objektos, ja tie saistīti ar transporta infrastruktūras objektu un inženiertīklu būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu, kā arī gadījumos, kad nepieciešams aizņemt transporta infrastruktūras objektus, veicami atbilstoši ar Rīgas domes 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr.120 “Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi” un Rīgas domes 02.03.2022. lēmuma Nr.1326 “Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" prasībām.

Lai Rīgas domes Satiksmes departamenta Transporta infrastruktūras komisijā izskatītu jautājumu par darbiem, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

1. pieteikumu: juridiskai personai: Microsoft Excel / PDF un fiziskai personai: Microsoft Excel / PDF;

2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu projektu, apliecinājuma karti, paskaidrojuma rakstu vai paziņojumu par būvniecību;

3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu darba vietas aprīkojuma shēmu, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem” 3.2.apakšnodaļas prasībām;

4. ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēmu:

4.1. ielām ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar pārvadātājiem, kuri pārvadā pasažierus Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;

4.2. ielām, kad Darbu veikšanai nepieciešams izmantot un aizņemt Rīgas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietas;

5. gadījumos, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams ierobežot vai aizliegt satiksmi Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora rīkojumu par Darbiem, kurus paredzēts veikt uz transporta infrastruktūras objektiem ielu sarkano līniju robežās;

6. satiksmes slēgšanas vai pagaidu apvedceļu ierīkošanas gadījumos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotu Darbu organizēšanas projektu vai Darbu veikšanas projektu.

Darbu veikšanai uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esoša satiksmei izbūvēta transporta infrastruktūras objekta ielu sarkano līniju robežās (iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas) tiek slēgts nomas Līgums par pašvaldības īpašumā esošo ceļu lietošanu (A) (paraugs informācijai) vai Līgums par pašvaldības īpašumā esošo ceļu lietošanu (B) (paraugs informācijai).

Inženiertīklu avāriju likvidācijas darbu pieteikums: Microsoft Excel / PDF

Nomas maksa par transporta infrastruktūras objektu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (lejupielādēt)

Ministru kabineta noteikumi nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (lejupielādēt)

Rīgas domes 23.02.2022. saistošie noteikumi Nr.120 "Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi" ar pielikumu Nr.1 "Rīgas ielu iedalījums kategorijās atbilstoši satiksmes intensitātei" (lejupielādēt PDF).

Darbu veikšanas atļaujas izsniedz Rīgas domes Satiksmes departamenta Ielu seguma aizsardzības nodaļa.

 pieņemšanas laiki :    pirmdienās  14.00 - 16.00 
    otrdienās 8.30 - 10.30 
    trešdienās  8.30 - 10.30 
    ceturtdienās 8.30 - 10.30 


Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Satiksmes departaments darbu veikšanas atļauju izsniegšanas procesā

Pārzinis personas datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012731, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis –darbu veikšanas atļauju izsniegšana uz Rīgas pilsētas pašvaldības valdījumā esošām transporta būvēm.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto  pienākumu izpilde (Rīgas domes 28.12.2000. saistošie noteikumi Nr.106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” un citi normatīvie akti, kas reglamentē pieteikumā minētā jautājuma risināšanu).

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības, kuru iesaistīšana ir nepieciešama pieteikumā minētā jautājuma risināšanai.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Citi jaunumi