Pakalpojumi / Satiksmes intensitāte

Informācijas sniegšana par satiksmes intensitāti Rīgas pilsētā

 

Atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr. 119 "Par Rīgas domes Satiksmes departamenta maksas pakalpojumiem", informācijas izsniegšana par satiksmes intensitāti ielas posmā tiek veikta par maksu. Rīgas domes Satiksmes departamenta rīcībā esošos datus par diennakts vidējo satiksmes intensitāti (AADT) var apskatīt tabulā (lejupielādēt). Satiksmes intensitātes mērījumi tiek veikti četros veidos: ar segumā iebūvētām indukcijas cilpām; ar mikroviļņu radara iekārtu RTMS; ar infrasarkano staru detektoru iekārtu; ar roku manuāli.

Indukcijas cilpas

2001. gadā brauktuves segumā tiltiem pār Daugavu tika iebūvētas indukcijas cilpas, tās šobrīd ir uz Akmens tilta, Salu tilta un Vanšu tilta. Indukcijas cilpu darbības pamatā ir elektriskā lauka izmaiņas, kuras rodas, transportlīdzeklim pārbraucot pār cilpām. Šādi tiek iegūti ļoti precīzi un daudzpusēji dati: transportlīdzekļu skaits noteiktā laika intervālā, to klasifikācija pēc garuma un ātruma. Satiksmes skaitīšana uz tiltiem tiek veikta, lai varētu analizēt satiksmes plūsmas dinamiku, sastrēgumu veidošanos un iegūtu datus, kurus varētu izmantot citu Daugavas šķērsojumu projektēšanā.

Mikroviļņu radara iekārta

Kopš 2000. gada Rīgas domes Satiksmes departamenta rīcībā ir mobilā skaitīšanas iekārta RTMS. Tā raida mikroviļņu staru un apstrādā atstaroto signālu, šādi iegūstot informāciju par transportlīdzekļa atrašanās vietu (izšķir līdz astoņām joslām), garumu un ātrumu. Šādi satiksme tiek skaitīta augstāko kategoriju ielās, pa kurām nav transportlīdzekļu intensitātes datu. Iegūtos datus izmanto, lai noteiktu gada vidējo diennakts satiksmes intensitāti (AADT), kas ir nepieciešama, lai varētu noteikt asfaltbetona maisījuma darba formulu, palīdzētu noteikt gājēju pāreju un luksoforu izbūves nepieciešamību, kā arī ielas seguma atjaunošanas nepieciešamību.

Infrasarkano staru detektoru iekārta

Kopš 2009. gada jūlija uz Dienvidu tilta ir uzstādīta transportlīdzekļu skaitīšanas sistēma, kura izmanto infrasarkano staru detektorus. Šie detektori nosaka transportlīdzekļu klātbūtni, to braukšanas ātrumu un transportlīdzekļu garumu, izmantojot temperatūras starpību ar tilta brauktuves seguma temperatūru. Iegūtos datus izmanto, lai noteiktu satiksmes plūsmas dinamiku un sastrēgumu veidošanos.

Manuālā skaitīšana

Manuālo metodi izmanto, lai veiktu mērījumus par satiksmes vai gājēju plūsmas intensitāti, ja attiecīgajā ielas posmā nav iespējams uzstādīt mikroviļņu radara iekārtu vai infrasarkano staru detektoru iekārtu vai, ja ir nepieciešami dati par īsu laika posmu, parasti vienu stundu.

Papildus informāciju var iegūt, zvanot uz tālruni 67012782.

Informācijas sniegšanas par satiksmes intensitāti pakalpojuma apraksts  (Shēma)


Informācija par Jūsu Datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Satiksmes departaments, sniedzot pakalpojumu
“Informācijas sniegšana par satiksmes intensitāti Rīgas pilsētā”

Pārzinis Jūsu Datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).

Jūsu Datu apstrādes mērķis – informācijas sagatavošana un izsniegšana par satiksmes intensitāti klienta norādītajā  objektā

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Iesniegumu likums, Informācijas atklātības likums, Rīgas domes 13.05.2008. saistošie noteikumi Nr.119 "Par Rīgas domes Satiksmes departamenta maksas pakalpojumiem").

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības un citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru un Arhīvu likumu. 

Jums kā Datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Citi jaunumi