Pakalpojumi / Tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošana

Tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošana

 

Lai saņemtu tehnisko noteikumu, detālplānojumu vai lokālplānojuma nosacījumus, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu: Microsoft Word / PDF

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti vai to kopijas:
- zemes robežu plāns;
- projekta risinājums ģenerālplānā;
- topogrāfiskais plāns.

Dokumentus klients iesniedz:

Ņemot vērā Covid-19 pieaugošos saslimstības rādītājus, no 02.11.2020. Satiksmes departaments klientu apkalpošanu nodrošinās TIKAI ATTĀLINĀTI.
Dokumentu iesniegšanai var izmantot: e-pastu, pastu un/vai dokumentu kasti Ģertrūdes ielas 1.stāvā.

  • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011
  • nosūta uz e-pastu sd@riga.lv .

Būvprojektu tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko prasību izsniegšanas pakalpojuma apraksts (shēma)

 

Informācija par personas datu apstrādi,
ko veic Rīgas domes Satiksmes 
departaments
tehnisko noteikumu, detālplānojuma vai lokālplānojuma nosacījumu sagatavošanas procesā

Pārzinis personas datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – tehnisko noteikumu sagatavošana, detālplānojumu vai lokālplānojumu izstrādāšanas nosacījumu sagatavošana.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde (Būvniecības likums, MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 un citi normatīvie akti, kas reglamentē iesniegumā minētā jautājuma risināšanu).

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas pilsētas attīstības departaments, Rīgas domes Īpašuma departaments un citas Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes, kuru iesaistīšana ir nepieciešama iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.
 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Citi jaunumi