Informācija / Vakances

Rīgas domes Satiksmes departaments

izsludina personāla atlases konkursu uz

Administratīvās pārvaldes Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja amata vietu

Galvenie darba pienākumi

 • Organizēt un vadīt Departamenta darbības tiesiskā nodrošinājuma procesu.
 • Veikt tiesību aktu un plānošanas dokumentu juridisko analīzi Departamenta darbības jomās.
 • Sniegt atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem tiesību aktiem vai plānošanas dokumentiem.
 • Nodrošināt Departamenta publisko iepirkumu juridisko vadību, t.sk., izstrādāt publisko iepirkumu dokumentus, koordinēt un kontrolēt iepirkumu norisi elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), piedalīties publisko iepirkumu komisiju darbā un  konsultēt darbiniekus publisko iepirkumu jomā.
 • Izstrādāt dažādu juridisko dokumentu projektus, t.sk., līgumu, atzinumu, lēmumu projektus, Departamenta iekšējo normatīvo aktu projektus, Rīgas domes iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus Departamenta kompetences ietvaros, sarakstes dokumentu projektus.
 • Veikt citu Departamenta struktūrvienību izstrādāto dokumentu projektu tiesiskuma pārbaudi un vizēšanu.
 • Koordinēt informācijas par izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, kas ir būtiski Departamenta darbībai, apkopošanu.
 • Atbilstoši pilnvarojumam pārstāvēt Departamentu tiesu un valsts pārvaldes iestādēs.
 • Koordinēt sadarbību ar Departamenta pieaicinātiem juridiskajiem konsultantiem un ekspertiem to uzdevumu izpildē un kontrolēt juridisko pakalpojumu līgumu izpildi
 • Piedalīties komisijās un darba grupās atbilstoši Departamenta vadības rīkojumiem.
 • Veikt citus pienākumus amata kompetences ietvaros pēc Pārvaldes priekšnieka vai Departamenta vadības rīkojuma.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Profesionālā augstākā juridiskā izglītība;
 • augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas;
 • profesionālās zināšanas administratīvajās tiesībās, valsts tiesībās un civiltiesībās;
 • prasme izmantot tiesību avotus, interpretēt un piemērot praksē tiesību normas;
 • vismaz vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;
 • labas informāciju tehnoloģiju izmantošanas prasmes,
 • labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes;
 • pieredze iepirkumu organizēšanā un vadīšanā saskaņā ar “Publisko iepirkumu likumu”;
 • pieredze struktūrvienības vadītāja vai vietnieka  amatā vismaz 1 gads;
 • pieredze jurista amatā vismaz 3 gadi, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijās.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 1.maijam uz e-pastu janis.vaivods@riga.lv


Rīgas domes Satiksmes departaments konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes organizācijas un projektu vadības  pārvaldes

Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas galveno satiksmes organizācijas speciālistu (ekspertu) (uz noteiktu laiku) 

Galvenie darba pienākumi

 • Izstrādāt priekšlikumus satiksmes drošības uzlabošanai un satiksmes plūsmas optimizēšanai.
 • Sagatavot projektus, kas uzlabo satiksmes drošību un satiksmes organizāciju Rīgas pilsētas ielās.
 • Izskatīt un savas kompetences ietvaros saskaņot Rīgas administratīvajā teritorijā;
 • satiksmes organizācijas shēmas;
 • būvprojektus, detālplānojumus, skices un remontdarbu vietu aprīkojumu shēmas;
 •  tirdzniecības vietu izvietojuma shēmas.
 • Plānot un organizēt ceļa zīmju, gājēju barjeru, vertikālo apzīmējumu, ceļa ātrumvaļņu izbūves darbus un nodrošināt to izpildes kontroli.
  • Veikt ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas darbu līgumu izpildes uzraudzību.
  • Organizēt un piedalīties iknedēļas konsultatīvajās sanāksmes “Par satiksmes koordināciju Rīgā”.
  • Veikt satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu datu bāzu uzraudzību un nodrošināt  to papildināšanu.
  • Veikt gājēju pāreju, krustojumu, ielu posmu satiksmes mezglu apsekošanas un fotofiksācijas, sniegt situācijas novērtējumu. 
  • Izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus, sagatavot atbilžu, atzinumu u.c. dokumentu projektus.
  • Piedalīties komisijās un darba grupās saskaņā ar Departamenta vadības rīkojumiem.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā profesionālā izglītība nozarē, vēlams transportbūvēs.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz vienas svešvalodas prasme lietotāja līmenī.
 • Vēlama pieredze darbā specialitātē vismaz 2 gadi.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas (prasme strādāt ar MS Office, AutoCAD, Microstation) un dokumentu sagatavošanas prasmes. 
 • Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 • Prasme strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.
 • Autovadītāja apliecība, vismaz B kategorija.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada  1.maijam  uz janis.vaivods@riga.lv


Rīgas domes Satiksmes departaments

konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas galveno būvinženieri

Galvenie darba pienākumi

 • Iegūt informāciju par ielu un citu transporta būvju un to elementu tehnisko stāvokli un izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai.
 • Sagatavot ielu un citu transporta būvju projektēšanas programmas projektu.
 • Sagatavot tehniskos noteikumus, īpašos noteikumus Rīgas pilsētā projektējamiem objektiem.
 • Kontrolēt noslēgto projektēšanas līgumu izpildi.
 • Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju projektēšanas pasūtījumiem.
 • Veikt projektēšanas uzdevumu izstrādi un projektu vadību.
 • Apkopot informāciju par ielu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas projektiem.
 • Sniegt atzinumus par Departamenta tehniskajos un īpašajos noteikumos iekļauto prasību izpildi un izbūvēto objektu atbilstību šo noteikumu prasībām.
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus par pilsētas ielu un citu  transporta būvju attīstības, pārbūves  un atjaunošanas projektēšanas jautājumiem un sagatavot atbilžu projektus.
 • Veikt Nodaļas dokumentu uzturēšanu atbilstoši Departamenta lietu nomenklatūrai un sagatavot tos nodošanai Departamenta arhīvā.
 • Piedalīties projektu un darba grupās atbilstoši Departamenta vadības norādījumiem.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā profesionālā izglītība nozarē.
 • Pieredze ceļu/ielu projektēšanā un ceļu/ielu būvprojektu vadīšanā.
 • Prasme strādāt ar AutoCAD, Microsoft Office Word un Excel programmām.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas prasme.
 • Vienas svešvalodas prasme lietotāja līmenī.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes. 
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada  1.maijam  uz larisa.kuranova@riga.lv


Rīgas domes Satiksmes departaments konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes organizācijas un projektu vadības  pārvaldes

Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas galveno satiksmes organizācijas inženieri

Galvenie darba pienākumi

 • Izstrādāt priekšlikumus satiksmes drošības uzlabošanai un satiksmes plūsmu optimizēšanai.
 • Sagatavot projektus, kas uzlabo satiksmes drošību un satiksmes organizāciju Rīgas pilsētas ielās.
 • Izskatīt un savas kompetences ietvaros saskaņot Rīgas administratīvajā teritorijā:
  • satiksmes organizācijas shēmas;
  • tehniskos projektus, detālplānojumus, skices un remontdarbu vietu aprīkojumu shēmas;
  • tirdzniecības vietu izvietojuma shēmas.
 • Plānot un organizēt ceļa zīmju, gājēju barjeru, ceļa vertikālo apzīmējumu, ceļa ātrumvaļņu izbūves darbus un nodrošināt to izpildes kontroli.
 • Veikt ceļu horizontālo apzīmējumu uzturēšanas darbu līgumu izpildes uzraudzību.
 • Piedalīties un sagatavot darba materiālus iknedēļas konsultatīvajai sanāksmei “Par satiksmes koordināciju Rīgā”:
  • sagatavot esošās situācijas analīzi;
  • izstādāt satiksmes organizācijas un optimizācijas priekšlikumus un saskaņot tos ar citām institūcijām;
  • izskatīt un saskaņot iesniegtos priekšlikumus;
  •  izstrādāt satiksmes organizācijas politikas priekšlikumus un saskaņot tos ar citām institūcijām.
 • Sagatavot skaidrojumus par ceļu drošības audita atzinumiem.
 • Veikt satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu datu bāzu uzraudzību un nodrošināt to papildināšanu.
 • Veikt Rīgas pilsētas satiksmes, gājēju pāreju, krustojumu, ielu posmu satiksmes mezglu apsekošanas un fotofiksācijas, sniegt situācijas novērtējumu.
 • Veikt ceļu satiksmes negadījumu un ceļu satiksmes statistikas datu analīzi.
 • Izstrādāt tāmes un veikt aprēķinus par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un pārbūvei.
 • Piedalīties metodisko materiālu, instrukciju un citu dokumentu izstrādāšanā saistībā ar satiksmes organizāciju.
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sagatavot atbilžu, atzinumu u.c. dokumentu projektus. 
 • Piedalīties komisijās un darba grupās saskaņā ar Departamenta direktora rīkojumiem.
 • Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā izglītība inženierzinātnēs vai augstākā profesionālā izglītība nozarē.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz vienas svešvalodas zināšanas lietotāja līmenī.
 • Transportlīdzekļa vadītāja apliecība (vismaz „B” kategorija), teicamas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas (prasme strādāt ar MS Office, Auto Cad vai Microstation) un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 • Prasme strādāt komandā, koordinēt pienākumu izpildi.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada  1.maijam  uz janis.vaivods@riga.lv


Rīgas domes Satiksmes departaments

konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Būvdarbu vadības nodaļas ceļu būvinženieri

Galvenie darba pienākumi

 • Veikt Rīgas pilsētas transporta būvju tehniskā stāvokļa novērtējumu:
  • veikt transporta būvju vizuālo apskati;
  • veikt ielu seguma platību uzmērīšanu;
  • sagatavot un iesniegt Nodaļas vadītājam ielu seguma atjaunošanas programmu ielu tehniskā stāvokļa uzlabošanai un attīstības pilnveidošanai;
  • sagatavot iepirkumu un līgumu projektu tehnisko dokumentāciju ielu un transporta būvju (tiltu, pārvadu, u.tml.) būvniecības, pārbūves un ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbu veikšanai.
 • Veikt  pasūtītāja pārstāvja funkciju Rīgas pilsētas ielu un transporta būvju (tiltu, pārvadu, u.tml.) būvniecības, pārbūves un seguma periodiskās atjaunošanas darbu laikā:
  • izskatīt, novērtēt un dot atzinumu par veiktajiem būvdarbiem atbilstoši noslēgtajiem būvniecības līgumiem un normatīvo aktu prasībām;
  • kontrolēt būvuzraudzības kvalitāti un ar būvuzraudzību saistītās dokumentācijas atbilstību pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām;
  • izskatīt, novērtēt un dot atzinumu par paveikto būvuzraudzību būvobjektos atbilstoši noslēgtajiem būvuzraudzības vai autoruzraudzības līgumiem;
  • kontrolēt būvuzraudzības atskaišu un pārskatu atbilstību noslēgtajiem līgumiem;
  • piedalīties objektu pieņemšanas-nodošanas komisijas darbā.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā profesionālā izglītība nozarē.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Labas informāciju tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 • Vēlama pieredze būvinženiera amatā vismaz 2 gadi (vēlams transporta būvju (tiltu, pārvadu, u.tml.) būvuzraudzībā vai būvdarbu vadībā.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Prasme strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada  1.maijam uz larisa.kuranova@riga.lv.


Citi jaunumi