Informācija / Nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošana sakarā ar Covid-19 izplatību

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – arī Noteikumi), turpinās sniegt atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu.

2021.gada 9.decembrī stājas spēkā grozījumi Noteikumos, tādēļ aicinām rūpīgi iepazīties ar zemāk minēto informāciju:

Būtiski ir uzsvērt, ka saskaņā ar Noteikumiem atbalstu Departaments turpinās piešķirt par laikposmu no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim, ievērojot, ka Nomnieks par minēto laikposmu Departamentam var iesniegt iesniegumu  līdz 2022. gada 31. janvārim.

Departaments sniegs atbalstu tikai par tiem mēnešiem, kuri būs pagājuši un par kuru tiks norādīti ieņēmumu dati.

Lai saņemtu atbalstu, nomniekam ir jāatbilst visiem Noteikumu 3.1 punktā minētiem kritērijiem, un proti:

  1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalsta perioda mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, samazinājušies vismaz par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;
  2. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;
  4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;
  5. nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Vēršam uzmanību, ka nomniekiem saglabājas pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), maksāt nekustamā īpašuma nodokli, maksāt apdrošināšanas izdevumus un kompensēt zemes nomas maksu, ja iznomāta ēka/telpas, kas atrodas uz privātpersonai piederošas zemes.

Departaments piemēros nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Iesniedzot šādu iesniegumu, nomniekiem papildus jāiesniedz pamatojums, kādi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir lieguši izmantot nomas objektu atbilstoši iznomāšanas mērķim. Biedrībām un nodibinājumiem jānorāda, kādi valstī pastāvošie ierobežojumi ir ietekmējuši to darbības veidu.

Savukārt, ja nomnieks turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu, nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajam mēnesim, par kuru ir iesniegts iesniegums, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Iesniedzot šādu iesniegumu, nomniekiem papildus jāiesniedz pamatojums, ka ieņēmumu samazinājums ir veidojies sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, norādot, kādi saimnieciskās darbības ierobežojumi ir ietekmējuši ieņēmumu samazinājumu. Biedrībām un nodibinājumiem jānorāda, kādi valstī pastāvošie ierobežojumi ir ietekmējuši to darbības veidu.

Lai saņemtu atbalstu nomnieks iesnieguma iesniegšanas dienā vienotajā “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektroniski “de minimis” uzskaites veidlapu par citu saņemto “de minimis” atbalstu, vai jānorāda “de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. “De minimis” uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS. Vairāk uzzināt par “de minimis” veidlapas saņemšanu var lasīt šeit:

https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-de-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/projekta__de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistemas_izstrade__ieviesana/

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistema/

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus aizpildot attiecīgās iesnieguma veidlapas, kas ir aktualizētas atbilstoši Noteikumiem. Tiem komersantiem, kas iznomāto nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir sagatavota veidlapa par atbrīvošanu no nomas maksas. Savukārt, ja nomnieks turpina veikt nomas objektā veikt darbību, tad ir aizpildāma veidlapa par nomas maksas samazinājuma piemērošanu.

Iesniegumu veidlapas:

  1. Iesniegums nomas maksas samazinājuma piemērošanai;
  2. Iesniegums nomas maksas atbrīvojuma piemērošanai.

Veidlapas ir veidotas tā, ka nomniekam ir jāaizpilda tikai veidlapu dzeltenie lauki un jāpievieno nepieciešamie pielikumi. Aizpildot veidlapas, lūdzam pievērst uzmanību laukos minētiem paskaidrojumiem.

Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi nepieciešamie tā pielikumi, tad nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums netiks piemērots.

Jautājumos par iesniegumu veidlapu aizpildīšanu, lūdzu zvanīt 67012764

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai Departamenta nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz amd@riga.lv

Citi jaunumi