Pakalpojumi / Licences kartītes izsniegšana, saņemšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem

Licences kartītes izsniegšana, saņemšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā


Informējam, ka 2023. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Autopārvadājuma likumā par prasībām attiecībā uz CO2 emisiju ierobežojumiem autotransporta līdzekļiem, kurus izmanto pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili, kuri pirmo reizi reģistrēts pēc 2009. gada 1. janvāra (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/36720-autoparvadajumu-likums).


Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu (skatīt likumi.lv), pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis republikas pilsētas pašvaldības izsniegtu speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti attiecībā uz katru autotransporta līdzekli.  Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāiesniedz iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti izskatīšanai Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijai, savukārt, lai saņemtu licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāiesniedz iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti izskatīšanai Rīgas domes Satiksmes departamentam.

Dokumentus klients iesniedz:

Pieņemšanas laiki:

  pirmdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
  otrdienās  9.00 - 12.00
 trešdienās 9.00 - 12.00
 ceturtdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00

Maksa par speciālo atļauju (licenci) (skatīt Likumi.lv) un licences kartīti: (skatīt likumi.lv) - Rekvizīti taksometru komercpārvadājumiem

Pieteikums speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā saņemšanai un paziņojumsMicrosoft Word / PDF​  - TARIFU KALKULATORS: (lejupielādēt MS Excel failu)

Paziņojums par izmaiņām licences nosacījumos (tarifu plānā)* pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā: Microsoft Word / PDF​ - TARIFU KALKULATORS: (lejupielādēt MS Excel failu)

Pieteikums licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā saņemšanai: Microsoft Word / PDF​

Pieteikums licences kartītes izsniegšanai: Microsoft Word / PDF​

Pieteikums speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikums licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai: Microsoft Word / PDF

Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru jomu regulē sekojoši valsts normatīvie akti:  

Autopārvadājumu likums: (skatīt likumi.lv)

Ministru kabineta noteikumi nr. 405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru"

Licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā pakalpojuma apraksts (shēma)

Licences pasažieru pārvadājumu veikšanai ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā izsniegšanas pakalpojuma apraksts (shēma)


 

Informācija par Jūsu Datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Satiksmes departaments, sniedzot pakalpojumus
“Licences kartītes izsniegšana, saņemšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” un
"Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas pilsētasadministratīvajā teritorijā"

 

Pārzinis Jūsu datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).

Jūsu Datu apstrādes mērķis – pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas procesa nodrošināšana

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Autopārvadājumu likums, Ministru kabineta 06.03.2018. noteikumi Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu",  Ministru kabineta 27.08.2019. noteikumi Nr. 405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru”).  

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības un citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru un Arhīvu likumu. 

Jums kā Datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Citi jaunumi