Pakalpojumi / Speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes saņemšana, izsniegšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes saņemšana, izsniegšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā


Informējam, ka 2023. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Autopārvadājuma likumā par prasībām attiecībā uz CO2 emisiju ierobežojumiem autotransporta līdzekļiem, kurus izmanto pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili, kuri pirmo reizi reģistrēts pēc 2009. gada 1. janvāra (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/36720-autoparvadajumu-likums).


Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu (skatīt likumi.lv), pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis republikas pilsētas pašvaldības izsniegtu speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti attiecībā uz katru autotransporta līdzekli.  Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāiesniedz iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti izskatīšanai Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijai, savukārt, lai saņemtu licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāiesniedz iesniegums un citi nepieciešamie dokumenti izskatīšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam.

Dokumentus klients iesniedz:

Pieņemšanas laiki:

  pirmdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
  otrdienās  9.00 - 12.00
 trešdienās 9.00 - 12.00
 ceturtdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00

Maksa par speciālo atļauju (licenci) (skatīt Likumi.lv) un licences kartīti: (skatīt likumi.lv) - Rekvizīti taksometru komercpārvadājumiem

Pieteikums speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā saņemšanai un paziņojumsMicrosoft Word / PDF​  - TARIFU KALKULATORS: (lejupielādēt MS Excel failu)

Paziņojums par izmaiņām licences nosacījumos (tarifu plānā)* pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā: Microsoft Word / PDF​ - TARIFU KALKULATORS: (lejupielādēt MS Excel failu)

Pieteikums licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā saņemšanai: Microsoft Word / PDF​

Pieteikums licences kartītes izsniegšanai: Microsoft Word / PDF​

Pieteikums speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikums licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā anulēšanai: Microsoft Word / PDF

Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru jomu regulē sekojoši valsts normatīvie akti:  

Autopārvadājumu likums

Ministru kabineta noteikumi nr. 405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru"

Lēmums "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta  maksas pakalpojumiem"

Licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā pakalpojuma apraksts (shēma)

Licences pasažieru pārvadājumu veikšanai ar taksometru Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā izsniegšanas pakalpojuma apraksts (shēma)Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes​ departaments, sniedzot pakalpojumu “ Licences kartītes izsniegšana, saņemšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” un Specialas atļaujas (licences) izsniegšana un anulēšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Rīgas valstspilsētas
administratīvajā teritorijā

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: amd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese).

Datu apstrādes mērķis – izsniegt un uzskaitīt licences un apliecinājumus pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī licences un licences nosacījumus (tarifu plānu) taksometru pārvadājumiem, pamatojoties uz Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas lēmumu izsniegt, uzskaitīt un uz laiku apturēt vai anulēt licences kartītes taksometru pārvadājumiem un pārvadājumiem ar autobusiem.

Tiesiskais pamats - Autopārvadājumu likums, Ministru kabineta 06.03.2018. noteikumi Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu",  Ministru kabineta 27.08.2019. noteikumi Nr. 405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru”).  

Datu saņēmēji – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments,  Rīgas domes Finanšu departaments, RP SIA “Rīgas satiksme”, Rīgas pašvaldības policija, Valsts policija, Valsts ieņēmumu dienests.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Dati tiks glabāti 10 gadus. 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.l

Citi jaunumi