Pakalpojumi / Pasažieru velosipēdu maršrutu atļaujas

Pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju izsniegšana

 

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem ar speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavotu velosipēdu, kas paredzēts komercpakalpojumu sniegšanai (pasažieru velosipēdu), atļauts braukt ievērojot attiecīgās pašvaldības noteiktos pasažieru velosipēda izmantošanas nosacījumus, pa kustības maršrutiem, kuru noteikusi šī pašvaldība.

Rīgas administratīvajā teritorijā vietas, kurās atļauta pasažieru velosipēdu kustība un to izmantošanas nosacījumi, ir noteiktas Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 183 „Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem kustības maršrutu atļaujas pasažieru velosipēdiem izsniedz Rīgas domes Satiksmes departaments. Pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz vienam gadam, bet ne ilgāk kā līdz nākamā kalendārā gada 1. martam. Ar atļaujas izsniegšanu saistītu maksājumu nav.

Dokumentu iesniegšanai var izmantot: e-pastu, pastu un/vai dokumentu kasti Ģertrūdes ielas 36 1.stāvā.

Pieteikuma iesniegšana un nepieciešamo dokumentu uzrādīšana Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļā (514. kabinets tālrunis: 67012719).

Pieņemšanas laiki:

pirmdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
otrdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
trešdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
ceturtdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00

 

Pieteikuma veidlapa: Microsoft Word / PDF

Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 183 „Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”: (apskatīt likumi.lv)

Pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju izsniegšanas pakalpojuma apraksts (Shēma)



Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Satiksmes departaments, sniedzot pakalpojumu
“Pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju izsniegšana”

Pārzinis Jūsu datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).

Jūsu Datu apstrādes mērķis – pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas izsniegšana.

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Ceļu satiksmes likums, Ministru kabineta 30.05.2017. noteikumu Nr.925 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa, Rīgas domes 14.08.2012. saistošie noteikumi Nr.183 “Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”).

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības un citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru un Arhīvu likumu. 

Jums kā Datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Citi jaunumi