Pakalpojumi / Pasažieru velosipēdu maršrutu atļaujas

Pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju izsniegšana

 

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem ar speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavotu velosipēdu, kas paredzēts komercpakalpojumu sniegšanai (pasažieru velosipēdu), atļauts braukt ievērojot attiecīgās pašvaldības noteiktos pasažieru velosipēda izmantošanas nosacījumus, pa kustības maršrutiem, kuru noteikusi šī pašvaldība.

Rīgas administratīvajā teritorijā vietas, kurās atļauta pasažieru velosipēdu kustība un to izmantošanas nosacījumi, ir noteiktas Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 183 „Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem kustības maršrutu atļaujas pasažieru velosipēdiem izsniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments. Pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz vienam gadam, bet ne ilgāk kā līdz nākamā kalendārā gada 1. martam. Ar atļaujas izsniegšanu saistītu maksājumu nav.

Dokumentu iesniegšanai var izmantot: e-pastu, pastu un/vai dokumentu kasti Ģertrūdes ielas 36 1.stāvā.

Pieteikuma iesniegšana un nepieciešamo dokumentu uzrādīšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļā (514. kabinets tālrunis: 67012719).

Pieņemšanas laiki:

pirmdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
otrdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
trešdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
ceturtdienās 9.00 - 12.00
  13.00 - 16.00

 

Pieteikuma veidlapa: Microsoft Word / PDF

Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 183 „Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”: (apskatīt likumi.lv)

Pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju izsniegšanas pakalpojuma apraksts (Shēma)Informācija par personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes​ departaments, sniedzot pakalpojumu
“Pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju izsniegšana”

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: amd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese).

Datu apstrādes mērķis – pārraudzīt un koordinēt speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanu Rīgas pilsētā.

Tiesiskais pamats datu apstrādei – Ceļu satiksmes likums, Ministru kabineta 30.05.2017. noteikumu Nr.925 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”, Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”, Rīgas domes 14.08.2012. saistošie noteikumi Nr.183 “Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā”.

Datu saņēmēji – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas pašvaldības policija, Valsts policija, Valsts ieņēmumu dienests.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Dati tiks glabāti 5 gadus. 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.l

Citi jaunumi