Pakalpojumi / Specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana

Specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana

 

Pakalpojuma sniegšanu reglamentē: Ceļu satiksmes likums, Rīgas domes 28.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 166 "Par specializētajiem tūristu transporta līdzekļiem Rīgas pilsētā" un MK 29.06.2004. not. Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi".

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu pašvaldībai ir jānosaka specializēto tūristu transporta līdzekļu izmantošanas nosacījumi, izvērtējot to sabiedrisko nepieciešamību un drošību. Rīgas domes saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā Satiksmes departamentam ir jāveic specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrāciju un to kustības maršrutu saskaņošanu.

Rīgas domes 28.02.2012. saistošie noteikumi Nr.166 (likumi.lv)

Specializēto tūristu transportlīdzekļa reģistrācijai transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam (līzinga līguma gadījumā) jāiesniedz:

 • rakstveida pieteikums, 
 • dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma (līzinga līguma gadījumā) tiesības, 
 • transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), 
 • sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikāta kopiju.

Lai apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, personai, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli, jāiesniedz:

 • rakstveida pieteikums, 
 • dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju (līzinga līguma gadījumā) atšķiras no pakalpojuma sniedzēja datiem, 
 • jauns sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa iepriekšējā apskate ir veikta un sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai ir sniegts vairāk kā pirms 12 mēnešiem, 
 • specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma.


Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanai: Microsoft Word / PDF

Dokumentus klients iesniedz:

 • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011
 • nosūta uz e-pastu sd@riga.lv 
 • ievieto dokumentu kastē Ģertrūdes ielā 36, 1.stāvā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22

Par Rīgas domes saistošo noteikumu neievērošanu pakalpojuma sniedzējam var uzlikt administratīvo sodu.

Specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšanas pakalpojuma apraksts (shēma)


 

Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Satiksmes departaments, sniedzot pakalpojumu
“Specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana”

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

 Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs).

Jūsu Datu apstrādes mērķis – specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Autopārvadājumu likums, Ceļu satiksmes likums, Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi", Rīgas domes 28.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 166 "Par specializētajiem tūristu transporta līdzekļiem Rīgas pilsētā").

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības un citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru un Arhīvu likumu. 

Jums kā Datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Citi jaunumi