Pakalpojumi / Specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana

Specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana

Pakalpojuma sniegšanu reglamentē: Ceļu satiksmes likuma 9. panta trešā daļa, 10. panta pirmās daļas 1. punkts un 16. panta ceturtā daļa, Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-210-sn “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. RD-23-210-sn).

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus, transportlīdzekļa tipu un kustības maršrutu, izvērtējot to sabiedriskās nepieciešamības un drošības kritērijus, nosaka attiecīgā pašvaldība.

Saistošajos noteikumos Nr. RD-23-210-sn noteiktajā kārtībā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (turpmāk – Departaments) veic specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrāciju un to kustības maršrutu apstiprināšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-210-sn “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgā”

Lai reģistrētu specializēto tūristu transportlīdzekli, transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs (līzinga līguma gadījumā) Departamentā iesniedz:

 • pieteikumu specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanai; Microsoft Word / PDF
 • dokumentu, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma (līzinga līguma gadījumā) tiesības;
 • specializētā tūristu transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikāta kopiju.

Departaments pieņem lēmumu par specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanu, izsniedzot tā īpašniekam atbilstošu reģistrācijas dokumentu.

Lai apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, persona, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli, Departamentā iesniedz:

 • pieteikumu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanai; Microsoft Word / PDF
 • dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju (līzinga līguma gadījumā) atšķiras no pakalpojuma sniedzēja datiem;
 • sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinumu par transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa iepriekšējā apskate ir veikta, un sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai ir sniegts vairāk nekā pirms 12 mēnešiem;
 • specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēmu.

Ja iesniegtie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām, Departaments pieņem lēmumu par maršruta apstiprināšanu.

Maršruts tiek apstiprināts uz periodu līdz 36 mēnešiem.

Departaments pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt maršrutu, ja:

 • var tikt būtiski traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki;
 • var tikt apdraudēta satiksmes drošība;
 • maršruta apstiprināšana nav pieļaujama no pilsētbūvniecības, kultūras pieminekļu aizsardzības vai vides aizsardzības viedokļa;
 • nav iesniegti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar saistošo noteikumu 7. punkta nosacījumiem.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanai: Microsoft Word / PDF

Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanai: Microsoft Word / PDF

Dokumentus klients iesniedz:

 • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011
 • nosūta uz e-pastu amd@riga.lv 
 • ievieto dokumentu kastē Ģertrūdes ielā 36, 1.stāvā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22

Par Rīgas domes saistošo noteikumu pārkāpšanu specializētā tūristu transportlīdzekļa vadītājam ir noteikta administratīvā atbildība.

Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšanas pakalpojuma apraksts (shēma)Informācija par personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas valstpilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes​ departaments, sniedzot pakalpojumu
“Specializēto tūristu transporta līdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana”


Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas valstpilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: amd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese).

Datu apstrādes mērķis – pārraudzīt un koordinēt specializēto tūristu transporta līdzekļu izmantošanu Rīgas pilsētā.

Tiesiskais pamats datu apstrādei  - Ceļu satiksmes likums, Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi", Ministru kabineta 30.05.2017. noteikumu Nr.925 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”, Rīgas domes 28.02.2012. saistošie noteikumi Nr. 166 "Par specializētajiem tūristu transporta līdzekļiem Rīgas pilsētā".

Datu saņēmēji – Rīgas valstpilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta struktūrvienības, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas pašvaldības policija, Valsts policija, Valsts ieņēmumu dienests.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Dati tiks glabāti 5 gadus.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv

Citi jaunumi