Pakalpojumi / Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu maršrutu saskaņošana

Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumi


Ņemot vērā Covid-19 pieaugošos saslimstības rādītājus, no 02.11.2020. Satiksmes departaments klientu apkalpošanu nodrošinās TIKAI ATTĀLINĀTI.

Dokumentu iesniegšanai var izmantot: e-pastu, pastu un/vai dokumentu kasti Ģertrūdes ielas 1.stāvā.

Lai saņemtu atļauju par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu.

Dokumentus klients iesniedz:

  • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011
  • nosūta uz e-pastu sd@riga.lv .

Ministru kabineta noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem nosaka kārtību, kādā izsniedz lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas, kārtību, kādā tiek veikti šie pārvadājumi, un gadījumus, kad pārvadājumu atļauja nav nepieciešama.

Noteikumi attiecas uz pārvadājumiem (pārvietošanos pa ceļiem), kuros ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem pa autoceļu (ielu) braucoša mehāniskā transportlīdzekļa vai tā sastāva izmēri, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" (turpmāk – Ceļu satiksmes noteikumi2. pielikumā minētos lielumus.

Lielgabarīta transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai bez tās), kuram vismaz viens izmērs pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minēto lielumu.

Smagsvara transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem), kura faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minēto lielumu.

‍Pieteikuma veidlapa: Microsoft Word / PDF

‍Ministru kabineta noteikumi nr. 343 par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem (lejupielādēt)

Lielgabarīta un smagsvaru pārvadājumu maršrutu saskaņošanas pakalpojuma apraksts (Shēma

 

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Satiksmes departaments smagsvara/lielgabarīta pārvadājumu maršrutu saskaņošanas procesā

Pārzinis personas datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists - Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – lielgabarīta un/vai smagsvara pārvadājumu maršrutu Rīgas pilsētā saskaņošana.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (06.04.2010. MK noteikumi Nr.343).

Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kuru iesaistīšana ir nepieciešama iesniegumā norādītā jautājuma risināšanai.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Citi jaunumi