Pakalpojumi / Lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu maršrutu saskaņošana

Lielgabarīta un smagsvaru pārvadājumu maršrutu saskaņošana


Lai saņemtu atļauju par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu.

Dokumentus klients iesniedz:

  • nosūta pa pastu uz adresi: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV-1011
  • nosūta uz e-pastu sd@riga.lv 
  • ievieto dokumentu kastē Ģertrūdes ielā 36, 1.stāvā.

Ministru kabineta noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem nosaka kārtību, kādā izsniedz lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas, kārtību, kādā tiek veikti šie pārvadājumi, un gadījumus, kad pārvadājumu atļauja nav nepieciešama.

Noteikumi attiecas uz pārvadājumiem (pārvietošanos pa ceļiem), kuros ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem pa autoceļu (ielu) braucoša mehāniskā transportlīdzekļa vai tā sastāva izmēri, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" (turpmāk – Ceļu satiksmes noteikumi2. pielikumā minētos lielumus.

Lielgabarīta transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai bez tās), kuram vismaz viens izmērs pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minēto lielumu.

Smagsvara transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem), kura faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minēto lielumu.

‍Pieteikuma veidlapa: Microsoft Word / PDF

‍Ministru kabineta noteikumi nr. 343 par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem (lejupielādēt)

Lielgabarīta un smagsvaru pārvadājumu maršrutu saskaņošanas pakalpojuma apraksts (Shēma


 

Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas domes Satiksmes departaments, sniedzot pakalpojumu
“Lielgabarīta un smagsvaru pārvadājumu maršrutu saskaņošana”

 

Pārzinis Jūsu datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas domes Satiksmes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: sd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs). 

Jūsu Datu apstrādes mērķis – lielgabarīta un/vai smagsvara pārvadājumu maršrutu Rīgas pilsētā saskaņošana.

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei ir pārziņa iestādei tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Pašvaldību likums, Ceļu satiksmes likums, Likums “Par sapulcēm , gājieniem un piketiem”, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, Ministru kabineta 06.04.2010. noteikumi Nr.343 “Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem”, Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”).

Datu saņēmēji – Rīgas domes Satiksmes departamenta struktūrvienības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības un citas personas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti saskaņā ar pārziņa iestādes lietu nomenklatūru un Arhīvu likumu. 

Jums kā Datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Citi jaunumi