Transports / Sabiedriskais transports

Sabiedriskais transports

Atbilstoši 2011. gada 14. novembrī starp Rīgas domi un Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” noslēgtajam pasūtījuma līgumam “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem sniedz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”.

Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija 2015. gada 24. novembrī ir pieņēmusi lēmumu piešķirt Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003619950, licenci pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā uz 10 gadiem no 2016. gada 21. janvāra.

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta otro daļu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības kompetencē ir:

 • pārzināt maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutus savā teritorijā;
 • organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos;
 • sniegt priekšlikumus Sabiedriskā transporta padomei un Autotransporta direkcijai par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu Sabiedriskā transporta padomes kompetencē esošajā maršrutu tīklā;
 • racionāli apsaimniekot no valsts budžeta un pašvaldības budžeta sabiedriskajam transportam iedalītos finanšu līdzekļus;
 • nodrošināt savā administratīvajā teritorijā sabiedriskā transporta pieturu izbūvi un infrastruktūras uzturēšanu

Pasažieru kategorijas, kuras tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, ir noteiktas Rīgas domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. RD-23-208-sn “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”.

Plašāka informācija par biļešu cenām pieejama šeit

Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 2011. gada 29. marta sēdē apstiprinātās “Pieturvietu nosaukumu piešķiršanas vadlīnijas”

Normatīvie akti:

ES regulējums:

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes regulu (EEK) Nr. 1107/70, paredzētajos gadījumos un kārtībā
 2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra regula (EK) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004

Likumi:

 1. Autopārvadājumu likums;
 2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums.

Ministru kabineta noteikumi:

 1. Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”;
 2. Ministru kabineta 22.06.2021. noteikumi Nr. 414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”;
 3. Ministru kabineta 13.07.2010. noteikumi Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”;
 4. Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumi Nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība.

Rīgas domes saistošie noteikumi:

 1. Rīgas domes 28.06.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-208-sn "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā";
 2. Rīgas domes 12.07.2023. saistošie noteikumi Nr. RD-23-211-sn “Par kārtību, kādā izsniedz, aptur uz laiku vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgā;
 3. Rīgas domes 28.02.2012. saistošie noteikumi Nr. Nr.165 “Par Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu.

Citi Rīgas domes lēmumi:

 1. Rīgas domes 20.12.2023. lēmums Nr. RD-23-3197-lē “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā un Rīgas domes 09.11.2022. lēmuma Nr. RD-22-2003-lē “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

Citi jaunumi