Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas un/vai noņemšanas saskaņošana uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības un citu īpašnieku ceļiem

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS TEHNISKO LĪDZEKĻU UZSTĀDĪŠANAS UN/VAI NOŅEMŠANAS SASKAŅOŠANA UZ RĪGAS VALSTSPILSĒTAS  PAŠVALDĪBAS UN CITU ĪPAŠNIEKU CEĻIEM

Normatīvie akti:

Ceļu satiksmes likums, Dzīvokļa īpašuma likums un citi normatīvie akti

Izsniedzējs:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļa

Iesniedzamie dokumenti:

SOTL* uzstādīšanai uz pašvaldības ceļa (ielas), kas atrodas ielu sarkano līniju robežās:

1) Iesniegums – DOCX / PDF
2) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts.

SOTL uzstādīšanai uz ceļa (ielas), kas atrodas ielu sarkano līniju robežās un ir piederoša citam īpašniekam:

1) Iesniegums – DOCX / PDF
2) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts.

SOTL uzstādīšanai daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā vai uz māju ceļa:

1) Iesniegums – DOCX / PDF
2) Esošā satiksmes organizācija (saskaņota SOTL shēma), ja nav uzstādīti iepriekš SOTL tad nav nepieciešams.
3) Fotogrāfijas (aktuālie fotoattēli) no vietas, kur plānots uzstādīt vai noņemt SOTL.
4) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts;
5) Aktuālā Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruka (vai ieskenēta kopija);
6) Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma izraksts;
7) Zemes gabala robežu plāna kopija;

SOTL uzstādīšanai uz komersanta ceļa:

1) Iesniegums – DOCX / PDF
2) Esošā satiksmes organizācija (saskaņota SOTL shēma), ja nav uzstādīti iepriekš SOTL tad nav nepieciešams.
3) Fotogrāfijas (aktuālie fotoattēli) no vietas, kur plānots uzstādīt vai noņemt SOTL.
4) SOTL izvietojuma shēma vai SOTL uzstādīšanas projekts;
5) Aktuālā Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izdruka (vai ieskenēta kopija);
6) Zemes gabala robežu plāna kopija;

Piezīmes:

  • Citi dokumenti pēc pieprasījuma.
  • Iesniegumam ir jābūt noformētam (tajā skaitā parakstītam) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
  • Izsniegtiem pilnvarojumiem ir jāatbilst normatīvo aktu noteiktajām prasībām.
  • SOTL shēmas izstrādei ieteicams piesaistīt sertificētu ceļu projektēšanas speciālistu.

*satiksmes organizācijas tehniskais līdzeklis

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:

  • Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, iesniedzot Iesniegumu un dokumentus Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, 502.kabinetā vai 606.kabinetā, iesniegumu un dokumentus var nosūtīt pa pastu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam uz adresi: Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011, kā arī nosūtīt uz e-pasta adresi: amd@riga.lv
  • Pakalpojumu var saņemt klātienē (iepriekš sazinoties pa tālr. 67012810 vai pa tālr. 67012748) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 502.kabinetā vai saskaņota shēma tiek nosūtīta uz klienta norādīto e-pasta adresi

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

Mēneša laikā

 Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes​ departaments, sniedzot pakalpojumu
“Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas un/vai noņemšanas saskaņošana uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības un citu īpašnieku ceļiem”

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: amd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniska paraksta adrese).

Datu apstrādes mērķis – pārraudzīt jautājumus, kas saistīti ar satiksmes slēgšanu un satiksmes organizācijas izmaiņām sakarā ar objektu uzturēšanas un būvniecības darbu izpildi ielu tīklā, sabiedriskajiem pasākumiem, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu.

Tiesiskais pamats datu apstrādei  - Pašvaldību likums, Ceļu satiksmes likums, Dzīvokļa īpašuma likums, likums “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi.

Datu saņēmēji – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centrs, RP SIA “Rīgas satiksme”, Rīgas pašvaldības policija, Valsts policija, LR Satiksmes ministrija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, VSIA “Latvijas valsts ceļi”, tiesībaizsardzības iestādes.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Dati tiks glabāti 5 gadus.  

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.l

Citi jaunumi