Iepirkumi un Izsoles / Izsoles

Izsoles

13.05.2022. noslēgts līgums ar SIA “Grand 28” mutiskās izsoles “Gājēju tunelī 13.janvāra ielā un gājēju tunelī Raiņa bulvārī izvietoto tirdzniecības vietu iznomāšana” rezultātā par nomas objektu gājēju tunelī 13.janvāra ielā “Tirdzniecības vieta Nr.9 (Telpa Nr.23)”, ar nosolīto nomas maksu 171,22 euro (viens simts septiņdesmit viens euro un 22 centi) (bez PVN).


Pielikums Nr.2 27.04.2022.
Komisijas sēdes protokolam Nr.4.

Mutiskas izsoles “Gājēju tunelī 13.janvāra ielā un gājēju tunelī Raiņa bulvārī izvietoto tirdzniecības vietu iznomāšana” rezultāti

Mutiskas izsoles rezultātā tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu gājēju tunelī 13.janvāra ielā “Tirdzniecības vieta Nr.9 (Telpa Nr.23)” ieguva:

  • SIA “Grand 28” ar nosolīto nomas maksu 171,22 euro (viens simts septiņdesmit viens euro un 22 centi) (bez PVN).

APSTIPRINĀTS
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Nekustamā īpašuma iznomāšanas
komisijas  2022.gada 24.marta sēdē
Protokols Nr.2.

 

SLUDINĀJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI
IZSOLES NOLIKUMS: (lejupielādēt)

IZSOLES OBJEKTS

Gājēju tunelī 13.janvāra ielā un gājēju tunelī Raiņa bulvārī izvietoto tirdzniecības vietu iznomāšana

IZMANTOŠANAS VEIDS

Nomnieka rīcībā esošo gājēju tuneļa 13.janvāra ielā un gājēju tuneļa Raiņa bulvārī izvietoto tirdzniecības vietu iznomāšana ar mērķi veikt mazumtirdzniecību.

IZSOLES SĀKUMCENA

Tuneļa nosaukums

Tirdzniecības vietu skaits

Gājēju tunelis 13.janvāra ielā

6

Tirdzniecības vietas numurs

Iznomājamā platība (m2)

Nosacītā nomas maksa mēnesī (bez PVN)

Tirdzniecības vieta Nr.1
(Telpa Nr.10 un Nr.11)

9,5

194.56

Tirdzniecības vieta Nr. 2
(Telpa Nr.12)

19,0

368.63

Tirdzniecības vieta Nr.3
(Telpa Nr.13)

11,0

201.56

Tirdzniecības vieta Nr.4
(Telpa Nr.14)

12,8

220.75

Tirdzniecības vieta Nr.5
(Telpa Nr.15)

7,2

 

116.41

Tirdzniecības vieta Nr.9
(Telpa Nr.23)

7,6

155.65

Tuneļa nosaukums

Tirdzniecības vietu skaits

Gājēju tunelis Raiņa bulvārī    

17

Tirdzniecības vietas numurs

Iznomājamā platība (m2)

Nosacītā nomas maksa mēnesī (bez PVN)

Tirdzniecības vieta Nr.1
(Telpa  Nr.002)

7,7

116.2

Tirdzniecības vieta Nr. 2
(Telpa  Nr.003)

12.3

225.38

Tirdzniecības vieta Nr.4
(Telpa  Nr.005)

2.9

56.27

Tirdzniecības vieta Nr.5
(Telpa  Nr.006)

12,0

168.15

Tirdzniecības vieta Nr.6
(Telpa  Nr.007)

2,8

42.25

Tirdzniecības vieta Nr.7
(Telpa  Nr.008)

6,9

104.12

Tirdzniecības vieta Nr.8
(Telpa  Nr.009)

2,1

70.17

Tirdzniecības vieta Nr.9
(Telpa  Nr.010)

4,7

75.99

Tirdzniecības vieta Nr.10
(Telpa Nr.011)

4,3

69.52

Tirdzniecības vieta Nr.11
(Telpa Nr.013)

2,0

32.34

Tirdzniecības vieta Nr. 12
(Telpa Nr.015)

2,0

40.96

Tirdzniecības vieta Nr.14
(Telpa Nr.018)

6,7

101.10

Tirdzniecības vieta Nr. 15
(Telpa Nr.019)

7,1

107.14

Tirdzniecības vieta Nr. 16
(Daļa no telpas Nr.020)

5,0

97.01

Tirdzniecības vieta Nr. 18
(Telpa Nr.023)

3,4

54.97

Tirdzniecības vieta Nr. 19
(Telpa Nr.024)

129,4

1673.73

Tirdzniecības vieta Nr. 20
(Telpa Nr.025)

9,4

182.38

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

  • līdz 5,00 (pieciem) m2 – 75,00 euro (septiņdesmit pieci euro, 00 centi);
  • līdz 10,00 (desmit) m2145,00 euro (viens simts četrdesmit pieci euro, 00 centi);
  • vairāk par 10,00 (desmit) m2215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro, 00 centi).IZSOLES SOLIS
IZSOLES SOLIS

10% (desmit procenti) apmērā no nosacītās nomas maksas (bez PVN) mēnesī par katru nomas objektu.

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Nomas līgums tiek slēgts uz 2 (diviem) gadiem no līguma noslēgšanas dienas. Pusēm vienojoties, līgumu var pagarināt, bet ne ilgāk kā līdz 2027.gada 31.decembrim.

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Mutiskā pirmā izsole notiks 2022.gada 27.aprīlī plkst.11:00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamentā 6.stāva zālē.

Izsoles norisē tiek ievēroti Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 „Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei”. Komisija aicina piedalīties izsolē izsoles dalībnieku, tā pārstāvi/-jus atbilstoši pārstāvības tiesībām, taču kopā ne vairāk kā 2 personas no katra izsoles dalībnieka. Citus pārstāvjus komisija aicina vērot izsoles gaitu attālināti ar Microsoft Teams starpniecību. Saite, lai pieslēgtos Microsoft Teams sapulcei, kurā notiks izsole, interesentiem pēc pieprasījuma tiks izsūtīta ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms izsoles sākuma.

TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2022.gada 25.aprīlim (klātienē – Satiksmes departamenta noteiktajā darba laikā līdz plkst.17.00 - pēdējais pieteikumu saņemšanas laiks Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamenta 601.kabinetā, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumu sūtot uz elektroniskā pasta adresi sd@riga.lv).

IZNOMĀTĀJS

Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar nolikumu, tajā skaitā, nomas līguma projektu, var iepazīties Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā http://pasvaldiba.riga.lv, Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv vai Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, 601.kabinetā, darba dienās no plkst.08:30 līdz plkst.17:00, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

OBJEKTA APSKATE
(VIETA, LAIKS)

Ar nomas objektu (tirdzniecības vietu) tehnisko stāvokli iepazīties uz vietas pazemes gājēju tunelī iespējams, iepriekš telefoniski sazinoties, un saskaņojot iepazīšanās laiku ar galveno speciālisti - eksperti Gaidu Stepenko, tālrunis: 67012736.


Mutiskas izsoles “Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu iznomāšana no 2022.gada līdz 2024.gadam” rezultāti

Mutiskās izsoles “Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu iznomāšana no 2022.gada līdz 2024.gadam” rezultātā 03.03.2022. noslēgts nomas līgums par nomas objektu “Piestātne 11.novembra krastmalā  lejpus Akmens tilta Nr.17” ar SIA “MADLAT”, vienotais reģistrācijas Nr.40203110042, ar nosolīto nomas maksu 422,40 euro (četri simti divdesmit divi euro un 40 centi) (bez PVN).


Pielikums Nr.2 01.02.2022.
Komisijas sēdes protokolam Nr.4.

Mutiskas izsoles “Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu iznomāšana no 2022.gada līdz 2024.gadam” rezultāti


Mutiskas izsoles rezultātā tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu “Piestātne 11.novembra krastmalā  lejpus Akmens tilta Nr.17” ieguva:

  • SIA “MADLAT”, vienotais reģistrācijas Nr.40203110042, ar nosolīto nomas maksu 422,40 euro (četri simti divdesmit divi euro un 40 centi) (bez PVN).
     

APSTIPRINĀTS
Rīgas domes Satiksmes departament
Nekustamā īpašuma iznomāšanas
komisijas  2022.gada 3.janvāra sēdē
Protokols Nr.2.

SLUDINĀJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI
IZSOLES NOLIKUMS: (lejupielādēt)

IZSOLES OBJEKTS

Rīgas domes Satiksmes departamenta pārvaldījumā esošās brīvās Daugavas krastmalas stacionārās un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana no 2022.gada līdz 2024.gadam

IZMANTOŠANAS VEIDS

Nomnieka rīcībā esoša kuģošanas līdzekļa pietauvošana ar mērķi veikt pasažieru pārvadājumus ar kuģiem, un līdz ar to nodrošināt pasažieru iekāpšanu vai izkāpšanu konkrētajā piestātnē

IZSOLES SĀKUMCENA

Piestātnes Nr.

Piestātnes nosaukums

Sākumcena euro (bez PVN)

5.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.5

330

6.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.6

330

7.

Piestātne pie viesnīcas “Radisson” Nr.7

313

9.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.9

191

10.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.10

191

11.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.11

191

12.

Piestātne Zaķusalā Nr.12

174

13.

Piestātne Zaķusalā Nr.13

174

16.

Piestātne 11.novembra krastmalā  augšpus Akmens tilta Nr.16

338

17.

Piestātne 11.novembra krastmalā  lejpus Akmens tilta Nr.17

384

IZSOLES NODROŠINĀJUMS

Viena nomas objekta izsoles sākumcena (bez PVN).

IZSOLES SOLIS

10% apmērā no izsoles sākumcenas.

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 2024. gada 15. oktobrim.

IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

Mutiskā pirmā izsole notiks 2022.gada 1.februārī plkst.11:00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamentā 6.stāva zālē.

Izsoles norisē tiek ievēroti normatīvie akti Covid -19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā. Izsole tiek rīkota epidemioloģiski drošā vidē, t.sk., nodrošinot to, ka klātienē izsoles dalībnieki piedalās, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Komisija aicina piedalīties izsolē izsoles dalībnieku vai tā pārstāvi atbilstoši pārstāvības tiesībām, taču ne vairāk kā divas personas no katra izsoles dalībnieka. Citus pārstāvjus komisija aicina vērot izsoles gaitu attālināti ar Microsoft Teams starpniecību. Saite, lai pieslēgtos Microsoft Teams sapulcei, kurā notiks izsole, interesentiem pēc pieprasījuma tiks izsūtīta ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms izsoles sākuma.

TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2022.gada 28.janvārim (klātienē – Satiksmes departamenta noteiktajā darba laikā līdz plkst.17.00 - pēdējais pieteikumu saņemšanas laiks Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamenta 601.kabinetā, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikumu sūtot uz elektroniskā pasta adresi sd@riga.lv).

IZNOMĀTĀJS

Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar Nolikumu, tajā skaitā, nomas līguma projektu, var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā http://pasvaldiba.riga.lv, Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv vai Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, 601.kabinetā, darba dienās no plkst.08:30 līdz plkst.17:00, saskaņojot ierašanās laiku (T. 67012739) un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

OBJEKTA APSKATE
(VIETA, LAIKS)

Nomas objekti ir izvietoti publiski pieejamās vietās, līdz ar to iespējamiem izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar nomas objektiem dabā jebkurā brīdī

 

 


APSTIPRINĀTS
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Nekustamā īpašuma iznomāšanas
komisijas  2022.gada 12.janvāra sēdē
Protokols Nr.5.

Par mutiskās izsoles “Daugavas piestātnes pie Spīķeru kvartāla Nr.4 (peldbūves pietauvošanai) iznomāšana no 2021.gada līdz 2024.gadam” rezultātu


Rīgas domes Satiksmes departamenta organizētā mutiskā izsole “Daugavas piestātnes pie Spīķeru kvartāla Nr.4 (peldbūves pietauvošanai) iznomāšana no 2021.gada līdz 2024.gadam iznomāšanu” beidzās bez rezultāta.


Citi jaunumi