Eiropas Savienība / Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve 2.kārta

Noslēgta vienošanās par Salu tilta 2. kārtas būvniecības darbu finansējumu

2018.gada jūnija sākumā Rīgas domes pilnvarotais Satiksmes departamenta direktora pienākuma izpildītājs Emīls Jakrins parakstīja vienošanos  Nr. 6.1.3.1./17/I/001 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1. pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2. kārta” īstenošanu.

Tilta kompleksa pārbūves mērķis ir samazināt sastrēgumus uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst infrastruktūras pārrāvumus esošo pilsētas maģistrālo ielu tīklā.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 30 261 944,70 EUR apmērā, no kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 23 435 261,80 EUR (85% no projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 798 929,38 EUR (3 % no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums 3 195 717,54 EUR (12 % no projekta attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 3 630 965,36 EUR.

Projekta ietvaros paredzēta pilnīga Salu tilta trases atjaunošana atbilstoši aktuālajām satiksmes plūsmas  nodrošināšanas prasībām, turpinot un pabeidzot darbu pie Rīgas centrālā maģistrālā pārvada nepilnību un maģistrālo ielu fragmentārā rakstura un to pārrāvumu novēršanas, kā arī mazinot transporta sastrēgumus projekta teritorijā un nodrošinot piesaisti TEN-T tīklam.

Projekta ietvaros plānots realizēt sekojošas aktivitātes:
1) Būvdarbu veikšana sekojošos objektos:

  • Satiksmes pārvadā pār Krasta ielu;
  • Satiksmes pārvadā Lucavsalā, t.sk. četrās estakādēs Zaķusalā;
  • tiltā pār Bieķengrāvi augštecē, t.sk. Mūkusalas aplī un uzbrauktuvē no Mūkusalas apļa centra virzienā;
  • Estakādē pār Bieķengrāvi;
  • Satiksmes pārvadā pār Mazo Krasta ielu, t.sk. tunelis Maskavas ielā un uzbrauktuve/nobrauktuve (veloceliņš) Daugavas krasta promenādes savienošanai ar Salu tilta pār Daugavu ietvēm;
  • Zaķu krastmalas brauktuvēs un ietvēs;
  • Uzbrauktuvē no Mūkusalas apļa Pārdaugavas virzienā līdz Kārļa Ulmaņa gatvei un Bauskas ielai segums un gājēju luksoforu uzstādīšana pārejās abās gājēju tuneļa pusēs;

2) Būvdarbu autoruzraudzība;

3) Būvdarbu būvuzraudzība;

4) Publicitātes pasākumi.

Projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana , pārbūve un izbūve, 2. kārta” īstenošanu paredzēts pabeigt līdz 2021. gada jūlijam.

 


Salu tilta pārbūves 2. kārta tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana , pārbūve un izbūve, 2. kārta” (Nr. 6.1.3.1/17/I/001) ietvaros.Projekta kopējās izmaksas plānotas 24296189.12 EUR apmērā, no kurām Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējums 16537860.23 EUR
(85% no projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 583689.18 EUR (3 % no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums 2334756.76  EUR (12 % no projekta attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 4839882.95 EUR.

 

Citi jaunumi