Eiropas Savienība / Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve 1.kārta / Darbi Salu tiltā / 2.kārtas darbi

Apstiprināti Salu tilta kompleksa 2.kārtas 1.etapa būvprojekti

ES līdzfinansētā projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros, saskaņā ar Projekta pieteikumā iekļautām aktivitātēm, tiek veikti ne vien Salu tilta kompleksa 1.kārtas objektu būvniecība, bet arī 2.kārtas objektu projektēšanas darbi.

Projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta” ietvaros plānots veikt būvdarbus divos etapos. 2017.gada augusta beigās saņemti Būvvaldes apstiprinājumi par projektēšanas nosacījumu izpildi pirmā etapā iekļautajiem objektiem:

(1) Satiksmes pārvads pār Krasta ielu,

(2) Satiksmes pārvads Lucavsalā, t.sk. četras estakādes Zaķusalā,

(3) tilts pār Bieķengrāvi augštecē, t.sk. Mūkusalas aplis un uzbrauktuve no Mūkusalas apļa centra virzienā un

(4) Estakāde pār Bieķengrāvi.

Tāpat pašlaik pieņemts lēmums par “Salu tilta kompleksa Rīgā 2.kārtas pārbūves” slēgtā konkursa kandidātu atlases kārtas rezultātiem un tiks organizēta konkursa otrās kārtas procedūra, kas dos iespēju 2.kārtas 1.etapa izbūves darbus uzsākt 2018.gada būvniecības sezonas sākumā.

Savukārt 2017.gada IV ceturksnī plānots atkārtoti izsludināt iepirkumu būvprojektu izstrādi Salu tilta 2.kārtas 2.etapa objektiem:

(5) Satiksmes pārvads pār Mazo Krasta ielu, t.sk. tunelis Maskavas ielā un uzbrauktuve/nobrauktuve (veloceliņš) Daugavas krasta promenādes savienošanai ar Salu tilta pār Daugavu ietvēm,

(6) Zaķu krastmalas brauktuves / ietves segums,

(7)  Uzbrauktuve no Mūkusalas apļa Pārdaugavas virzienā līdz Kārļa Ulmaņa gatvei un Bauskas ielai segums un gājēju luksoforu uzstādīšana pārejās abās gājēju tuneļa pusēs un

(8) Papildus josla nobrauktuvē no Salu tilta ar pieslēgumu Mūkusalas ielai un esošo joslu segums.

Līdz 2017.gada septembra beigām plānots Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegt projekta pieteikumu “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta”, kur kopējais plānotais budžets augstākminēto objektu būvniecībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai ir EUR 17 343 450.47, no kurām attiecināmās ir EUR 15 262 704.41. Projektam plānotā ES Kohēzijas fonda atbalsta intensitāte ir 85% apmērā no attiecināmām izmaksām.

Kā iepriekš ziņots, darbi notiek KF projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta”. Projekta kopējais budžets EUR 15 839 697.79 (t.sk. 21% PVN), no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā no attiecināmām izmaksām, t.i. EUR 9 388 273.13. Līdz šim, projekta ietvaros iesniegtas divas atskaites par projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm un atgūts ES Kohēzijas fonda finansējums EUR 9 388 273.13 un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 331 350.82 apmērā.

Aktivitātes tiek ieviestas Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskā  atbalsta mērķa 6.1.3. “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” projekta Nr. 6.1.3.1/16/I/001 “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros.

Informāciju sagatavoja I.Briede 67012766

26.08.2017

Citi jaunumi