Eiropas Savienība / Jāņa Čakstes gatves izbūve 1. kārta

Jāņa Čakstes gatves izbūve 1. kārta no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai

Noslēgta vienošanās par Jāņa Čakstes gatves izbūves 1. kārtas būvniecību

2018.gada jūlijā Rīgas pilsētas pašvaldība ir parakstījusi vienošanos Nr. 6.1.4.1./18/I/001 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.1. pasākuma “Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā” projekta “Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai” īstenošanu ar mērķi izveidot nepieciešamo infrastruktūru, radot alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot tos no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām, novērst infrastruktūras pārrāvumu esošo pilsētas maģistrālo ielu tīklā un panākt perspektīvajai satiksmes intensitātei atbilstošu caurlaides spēju, paaugstināt satiksmes, gājēju un velobraucēju komforta un drošības līmeni.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 49 933 700,00 EUR apmērā, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 28 235 295,00 EUR (atbalsta summa: 82,74 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 23 362 257,85 EUR - KF finansējums 22 515 199,00 EUR, valsts budžeta dotācija 847 058,85 EUR, pašvaldības finansējums 3388 236,15 EUR, cits publiskais finansējums 1 484 801,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 21 698 405,00 EUR.

Projekta ietvaros plānots realizēt sekojošas aktivitātes:

  1. Izstrādāt būvprojektu J. Čakstes gatves posmā no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai.
  2. Būvdarbu autoruzraudzība;
  3. Būvdarbu būvuzraudzība;
  4. J. Čakstes gatves posma no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai izbūve.

Projekta “Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai”” īstenošanu paredzēts pabeigt līdz 2021. gada beigām.

 

Citi jaunumi